Letné aktivity

Druhy teambuildingu

Scelenie kolektívu, budovanie vzťahov

Silný kolektív a kvalitné pracovné vzťahy sú v popredí úspechov firmy. Tento program je zameraný na rozvoj tímu, stmeľovanie kolektívu a budovanie tímovej spolupráce. Formou zážitkového vzdelávania, teda učenia sa z dôsledkov vlastného jednania, spoločne prekonáme netradičné úlohy a výzvy. Teambuilding je ideálny nástroj pre zlepšenie vzťahov na pracovisku, uvedomenie si rolí v tíme a zefektívnenie komunikácie. Pomôže Vašim zamestnancom vytvoriť lepšieho tímového ducha a pri tom sa skvelo zabaviť.

Pochopenie tímových rolí a zdokonalenie tímovej spolupráce

Dobre fungujúci tím je cieľom všetkých managerov. Po absolvovaní jednodenného programu zameraného na zdokonalenie tímovej spolupráce a pochopení rolí v tíme, budú Vaši zamestnanci dynamickejší, budú medzi sebou lepšie komunikovať a na viac si užijú skvelú zábavu, ktorá ešte viac stmelí kolektív.

Cieľ teambuildingu:

• Vytvorenie dobre fungujúceho tímu
• Posilnenie tímového vedomia jednotlivcov
• Stotožnenie sa s cieľmi firmy a pochopenie úlohy v nej
• Zlepšenie pracovných i mimopracovných vzťahov

Tímová komunikácia

Slovo komunikácia je odvozené z latinského „komunikacio“ , čo znamená robiť niečo spoločným, niečo spoločne zdieľať. Komuniké = zdieľanie. Cieľom je sebapoznávanie vlastnej osobnosti s priamou nadväznosťou na výcvik efektívnej tímovej spolupráce a vedenie tímu.

Každý podnikateľský subjekt sa snaží zefektívniť komunikáciu na všetkých úrovniach riadenia podniku. Náš program Vás zoznámi so základnými poznatkami z oblasti komunikácie sprevádzané praktickou skúsenosťou. Pozrieme sa na najčastejšie chyby, ako na strane vysielača, tak na strane príjemcu. Budeme pracovať so všetkými typmi komunikácie (verbálnej i neverbálnej).

Práca s časom, plánovanie

Rozvoj schopnosti optimálnej práce s časom, stanovovanie si priorít a účinné plánovanie činností je dôležitým predpokladom k správnemu a efektívnemu fungovaniu a to nie len jednotlivca, ale i celého tímu. Vhodným tréningom sa naučíme prekonávať náročné úlohy, zvládať časový stres, správne definovať dôležitosť a urgentnosť úloh.

Rozvoj firmy, netradičné riešenia problémov

Moderné firmy pracujú s novodobými poznatkami a metódami. Vybočte s nami z prúdu a skúste niečo nové. My Vám ponúkame netradičné riešenia problémov pomocou kreatívnych manažérských metód a techník. Pokúsime sa spolu rozbiť bariéry skupinovej i osobnej tvorivosti. Vyskúšate si a získate praktickú skúsenosť pri riešení problémov pomocou nástrojov ako sú: 66, Ishikavov diagram, six hat, synektická analýza, brainstorming, brainwriting, kreatívna nástenka, myšlienkové mapy.

Budovanie dôvery

Vzájomná dôvera je jedným z najzákladnejších predpokladov tímovej práce a ľudského chovania vôbec. Po absolvovaní našich aktivít dôjde k prehĺbeniu dôvery a k uvedomeniu si nutnosti podpory ostatných v tíme. Sú vhodné, ako pri zaradení v rámci vzdelávacích kurzov tak i pri kurzoch utužovania tímového ducha.

Motivácia a zdieľanie firemných hodnôt

Vytvoríme vo vás vnútorný stav organizmu, ktorý vás aktivuje a váš tím bude reagovať požadovaným spôsobom .

Nasmerujeme Vás a váš tím do dimenzií:
a)aktivácia vyvolaná potrebami, najmä ich nedostatkom, vedúca k snahe odstrániť pocit deficitu
b) zameranie aktivít v závislosti od hodnôt, záujmov, postojov životnej orientácie, presvedčenia aj vašej firmy
c) sledovať cieľ, ktorý sa chce dosiahnuť a je závislý aj od úrovne ašpirácie

Proces motivácie preto začína pociťovaním nedostatku niečoho – neuspokojená potreba. Táto vyvoláva tenziu, k jej zníženiu je potrebná aktivita majúca konkrétny cieľ.

Beh s jednou lyžou
• Zaháňanie oviec
• Hod klátom
• Noc prežitia v divočine s nočným výstupom
• Nočný výlet do minulosti
• Horolezectvo s profesionálnym inštruktorom
• Býčí srdca
• Hľadanie rovnováhy
• Aquahit
• Slalom v rebríku
• Slepý rad
• Bezruký štafeta
• Molekuly
• Hu-tu-tu-tu boj medzi tímami
• Dračí súboj - boj medzi tímami
• Slonie preteky
• Cesta tmou
• Monštrum
• Dopravná zápcha
• Ostrov
• Nosiči vody
• Slepý štvorec
• Spoločné jedlo
• Klávesnica
• Bludisko - taktická hra
• Ručný telegraf
• Lúč v tme
• Únik z bludiska
• Vzdušné plány
• Bažina - presun skupiny
• Veľké hľadanie - na čas
• Hádanie chuťou
• Hádanie vôní
• Hmatový prieskum
• Závod formuly 1
• Ranený spolubojovník
• Maľovanie na tvár
• Maľovanie rukami
• Bahenné zápasy
• Hlavolamy
• Hod polenom
• Prekážková dráha
• Zatĺkanie klincov
• Futbal
• Frisbee
• Vybíjana
• Volejbal
• Varenie gulášu
• Maľovanie na tričko/drevo čokoládou…